ZMIANA LOKALIZACJI GABINETU!!!

Od poniedziałku, 19 listopada, zapraszam wszystkich do nowego gabinetu, przy ul. Ks.Z. Sasa 4/11 w Tarnowie Podgórnym

Proszę rejestrować się telefonicznie 694-530-536

 

.

DEPILACJA LASEROWA- pakiety promocyjne

Pakiety promocyjne:

Pakiet 1) kończyny dolne + bikini- 900zł

Pakiet 2) bikini +pachy – 550zł

Pakiet 3) bikini+pachy+kończyny dolne- 1200zł

Promocja dotyczy zabiegów wykonanych na jednej wizycie.

Od czwartego zabiegu każdy kolejny (1 okolica) -20%, do piątego zabiegu -40%- ważne 12 miesięcy od pierwszego zabiegu

Tylko w grudniu!

Przy zakupieniu pakietu 2 zabiegów na daną okolicę, trzeci zabieg GRATIS!

.

BONY UPOMINKOWE

Jeśli chcesz podarować bliskiej osobie wyjątkowy prezent – skorzystaj z naszych bonów podarunkowych. Oferujemy bony na dowolną kwotę czy zabieg z naszej oferty.

 

.

Depilacja Laserowa

reklama-vectusVECTUS™ to medyczny laser diodowy  firmy PALOMAR Medical Technologies przeznaczona do trwałego usuwania owłosienia.
W medycznym laserze diodowym Vectus™ wykorzystano wiele nowatorskich rozwiązań wpływających na jego wyjątkową skuteczność, bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Skuteczność technologii została potwierdzona certyfikatem FDA. Więcej w zakładce „Laseroterapia

Laserowe zamykanie naczyń

varilite-esteticonLaser VariLite 532/940 nm
System laserowy do usuwania zmian naczyniowych na twarzy i kończynach dolnych oraz zmian pigmentacyjnych .
System VariLite firmy Iridex produkcji USA stanowi kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie laserowego leczenia zmian skórnych. Znajduje zastosowanie w terapii wielu schorzeń, m. in. przy leczeniu zmian naczyniopochodnych, zmian naczyń kończyn dolnych, łagodnych zmianach barwnikowych, zmianach skórnych, nieostrych stanach zapalnych trądziku pospolitego oraz usuwaniu włosów z małych powierzchni ciała.
W naszym gabinecie posiadamy najnowszy VariLite o zwiększonej mocy lasera, która wynosi:

 • dla długości fali 532nm: 8W
 • dla długości fali 940 nm: 50W

Laserowe usuwanie zmian skórnych

laser.originalLASEREM CO2 MOŻNA USUNĄĆ TAKIE ZMIANY JAK:
 • brodawki wirusowe (tzw. kurzajki dłoni i stóp)
 • kłykciny kończyste (brodawki okolic narządów płciowych, HPV)
 • brodawki łojotokowe
 • włókniaki
 • naczyniaki rubinowe
 • znamiona naskórkowe
 • niektóre blizny
 • kępki żółte
 • guzowatość nosa (rhinophyma)

Natomiast frakcyjny laser CO2  redukuje blizny potrądzikowe i pourazowe, rozstępy skórne, rozszerzone pory, przebarwienia, zmarszczki i objawy fotostarzenia.

Ocena znamion

dermatoskopZnamiona barwnikowe to częsta przypadłość, aczkolwiek powinny być one kontrolowane, ponieważ pomiędzy łagodnymi znamionami może pojawić się czerniak złośliwy.  Zaleca się kontrolowanie zmian skórnych przynajmniej raz w roku. Wczesne rozpoznanie zmian złośliwych daje gwarancję całkowitego wyleczenia.

Na szczególną uwagę zasługują znamiona, których średnica przekracza 5mm, bądź też kiedy zauważamy, że zaczyna się z nimi coś dziać, tzn. rosną, zmieniają barwę albo pojawia się nowe, szybko rosnące znamię. Wiadomo, że zwiększone ryzyko występowania czerniaka złośliwego występuje u osób, u których w rodzinie występowały przypadki czerniaka, a także u ludzi z dużą liczbą znamion atypowych i osób z jasna karnacją, które lubią się opalać, bądź też z racji wykonywanych zawodów narażone są na przewlekłą ekspozycję na promieniowanie UV (np. murarz, rolnik).

Usuwanie włókniaków miękkich

wlokniakiUszypułowanie miękkie guzki na szyi i pod pachami, to włókniaki miękkie. Nie są one groźne, aczkolwiek przeszkadzają i stanowią defekt kosmetyczny, szczególnie wiosną i latem, kiedy szyja i dekolt są odsłonięte.  Zmiany te można  usunąć metodą elektrokoagulacji lub laserowo

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DERMEDICA Praktyka Dermatologiczna Grażyna Wolnik-Trzeciak, Ks. Z. Sasa 4/11, 62-080 Tarnowo Podgórne NIP 783-148-91-01
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email grazynawolnik@op.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE?
Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system e-rejestracji. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Oraz w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit f) RODO
Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO. sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

REJESTRACJA INTERNETOWA

UWAGA! Rejestracja tylko na konsultacje. Na zabiegi proszę rejestrować się telefonicznie, tel. 694-530-536

Kontakt

tel. +48 694-530-536
mail: rejestracja@dermedica-poznan.pl

Adres

Dermedica
Dr n. med. Grażyna Wolnik-Trzeciak
specjalista dermatolog i wenerolog

ul. Ks. Z. Sasa 4/11
Tarnowo Podgórne koło Poznania

Proszę o wcześniejszą rejestrację telefoniczną!

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations