Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny podmiotu DERMEDICA-Praktyka Dermatologiczna wykonującego działalność leczniczą

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

 

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dermedica-Praktyka Dermatologiczna Grażyna Wolnik-Trzeciak, ul. Ks. Z. Sasa 4/11, 62-080 Tarnowo Podgórne, REGON: 300853791 , NIP: 7831489102zwanym dalej „Dermedica”.
 2. Podstawą prawną regulaminu jest art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Dermedica jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr Księgi 000000204303 .
 4. Dermedica działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.231638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 z późn. zm.),

 

 

Postanowienia ogólne

§2

 

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • nazwę podmiotu,
  • cele i zadania,
  • strukturę organizacyjną,
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • sposób kierowania,
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

 

 

Cele i zadania

§3

 

 1. Celem Dermedica jest udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny dermatologii, wenerologii, dermatologii estetycznejoraz kosmetologii estetycznej.
 2. W zakresie zadań Dermedica jest w szczególności:
  • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
  • wykonywanie zabiegów iniekcyjnych i laserowych,
  • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  • zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,
  • stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,
  • realizowanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów.

 

Struktura Organizacyjna

§4

 

 1. W ramach Dermedica zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:
  • Poradnia dermatologiczna i dermatologii estetycznej,
  • Poradnia wenerologiczna,
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§5

 

 1. Dermedica prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Dermedica obejmuje odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu dermatologii, dermatologii estetycznej, dermatochirurgii oraz kosmetologii estetycznej.

 

 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

§6

 

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane pod adresem:
  • Ks. Z. Sasa 4/11, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

 1. Pomieszczenia oraz wyposażenie Dermedica w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w obowiązujących przepisach.

 

 

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§7

 

 1. Dermedica udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie w godzinach pracy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Informacja o godzinach otwarcia zamieszczona jest na stronie internetowej.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

§8

 

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się:
  1. osobiście(bądź przez członków rodziny lub osoby trzecie),
  2. telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
  3. za pośrednictwem panelu rezerwacji online, dostępnym na www.dermedica-poznan.pl , w zakładce „ rejestracja on line”
  4. Dermedica na 48 godzin przez planowaną wizytą, wysyła do pacjenta wiadomość sms z przypomnieniem o terminie i miejscu wizyty. Pacjent powinien potwierdzić lub odwołać termin wizyty.
  5. Bezpośrednio przed planowaną wizytą pacjent jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciemw recepcji miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§9

 

 1. Świadczenia zdrowotne w Dermedica udzielane są odpłatnie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia.
 2. Ceny za udzielane świadczenia zdrowotne są określone na podstawie cennikaznajdującego się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie www.dermedica-poznan.pl, w zakładce „cennik”.

 

 

 

Sposób kierowania

§10

 

 1. Gabinetem Dermedica kieruje administrator, którzy reprezentuje podmiot leczniczy  na zewnątrz.
 2. Do obowiązków i uprawnień osoby reprezentującej gabinet Dermedica należy w szczególności:
  1. organizowanie i kierowanie pracą pracowników,
  2. zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

§11

 

 1. Dermedica prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dermedica może udostępnić dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu,
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest niezwłocznie. Ze względów organizacyjnych udostępnienie powinno nastąpić nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje nieodpłatnie.

 

Przepisy końcowe

§12

 

Regulamin obowiązuje od dnia 19.11.2018 r.